Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

MARY WELAÝATY BARADA MAGLUMAT

Mary welaýaty administratiw taýdan 11 sany etraba we 2 sany şähere bölünýär. Welaýatyň merkezi Mary şäheri. Mary welaýaty ýurdumyzyň günorta sebiti bolmak bilen, özüniň geografiki ýerleşişi boýunça dostlukly Owganystan döwleti bilen araçäkleşýär. Gözbaşyny bu goňşy ýurduň daglaryndan alyp gaýdan Murgap derýasy, şeýle-de, Amyderýadan gözbaş alýan Garagum derýasy welaýatymyzy suw bilen üpjün edýär.

Welaýatymyzyň durmuş ykdysady ýagdaýy barada aýdanyňda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde Mary welaýatynyň tutýan orny uludyr. Welaýatyň senagaty durnukly depginlerde ösýär.

Oba hojalygy

Oba hojalygy: ýüpekçilik

Pileçiler höweslendirildi

07.05.2021 Giňişleýin

Saglyk goraýyş we Sport

Il saglygy — ýurt baýlygy

Baş baýlyk

07.05.2021 Giňişleýin

Medeniýet we Bilim

Beýik Ýeňşiň 76 ýyllygy dabaraly bellenilip geçildi

Baýramçylyk dabarasy dag aşdy

11.05.2021 Giňişleýin