Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

MARY WELAÝATY BARADA MAGLUMAT

Mary welaýaty administratiw taýdan 11 sany etraba we 2 sany şähere bölünýär. Welaýatyň merkezi Mary şäheri. Mary welaýaty ýurdumyzyň günorta sebiti bolmak bilen, özüniň geografiki ýerleşişi boýunça dostlukly Owganystan döwleti bilen araçäkleşýär. Gözbaşyny bu goňşy ýurduň daglaryndan alyp gaýdan Murgap derýasy, şeýle-de, Amyderýadan gözbaş alýan Garagum derýasy welaýatymyzy suw bilen üpjün edýär.

Welaýatymyzyň durmuş ykdysady ýagdaýy barada aýdanyňda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde Mary welaýatynyň tutýan orny uludyr. Welaýatyň senagaty durnukly depginlerde ösýär.

Oba hojalygy

Galla — 2024

JOGAPKÄRLI MÖWSÜMIŇ BOSAGASYNDA

07.06.2024 Giňişleýin

Saglyk goraýyş we Sport

Bütindünýä welosiped güni giňden bellenilip geçildi

WELOSIPEDLI ÝÖRIŞ — SAGDYNLYGYŇ SAKASY

07.06.2024 Giňişleýin

Medeniýet we Bilim

1-nji iýun — Çagalary goramagyň halkara güni

Ýaňlansyn dünýäde bala gülküsi!

01.06.2024 Giňişleýin