Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

MARY WELAÝATY BARADA MAGLUMAT

Mary welaýaty administratiw taýdan 11 sany etraba we 2 sany şähere bölünýär. Welaýatyň merkezi Mary şäheri. Mary welaýaty ýurdumyzyň günorta sebiti bolmak bilen, özüniň geografiki ýerleşişi boýunça dostlukly Owganystan döwleti bilen araçäkleşýär. Gözbaşyny bu goňşy ýurduň daglaryndan alyp gaýdan Murgap derýasy, şeýle-de, Amyderýadan gözbaş alýan Garagum derýasy welaýatymyzy suw bilen üpjün edýär.

Welaýatymyzyň durmuş ykdysady ýagdaýy barada aýdanyňda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde Mary welaýatynyň tutýan orny uludyr. Welaýatyň senagaty durnukly depginlerde ösýär.

Oba hojalygy

Welaýatymyzyň ýüpekçileriniň zähmet ýeňşi

Belent sepgit eýelendi

01.06.2023 Giňişleýin

Saglyk goraýyş we Sport

Sport. Sport. Sport.

Türgenleriň ýeňşi

27.04.2023 Giňişleýin

Medeniýet we Bilim

Bilimli nesil — kuwwatly watan

Bilimli nesil — kuwwatly watan

01.06.2023 Giňişleýin