Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

MARY WELAÝATY BARADA MAGLUMAT

Mary welaýaty administratiw taýdan 11 sany etraba we 2 sany şähere bölünýär. Welaýatyň merkezi Mary şäheri. Mary welaýaty ýurdumyzyň günorta sebiti bolmak bilen, özüniň geografiki ýerleşişi boýunça dostlukly Owganystan döwleti bilen araçäkleşýär. Gözbaşyny bu goňşy ýurduň daglaryndan alyp gaýdan Murgap derýasy, şeýle-de, Amyderýadan gözbaş alýan Garagum derýasy welaýatymyzy suw bilen üpjün edýär.

Welaýatymyzyň durmuş ykdysady ýagdaýy barada aýdanyňda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde Mary welaýatynyň tutýan orny uludyr. Welaýatyň senagaty durnukly depginlerde ösýär.

Oba hojalygy

Oba hojalygy: bol hasylyň aladasy

Zähmet — üstünligiň açary

12.08.2022 Giňişleýin

Saglyk goraýyş we Sport

Il saglygy — ýurt baýlygy

Saglygymyzy goramak öz elimizde

12.08.2022 Giňişleýin

Medeniýet we Bilim

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

Ösüşiň belentlikleriniň waspy

12.08.2022 Giňişleýin