Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

MARY WELAÝATY BARADA MAGLUMAT

Mary welaýaty administratiw taýdan 11 sany etraba we 2 sany şähere bölünýär. Welaýatyň merkezi Mary şäheri. Mary welaýaty ýurdumyzyň günorta sebiti bolmak bilen, özüniň geografiki ýerleşişi boýunça dostlukly Owganystan döwleti bilen araçäkleşýär. Gözbaşyny bu goňşy ýurduň daglaryndan alyp gaýdan Murgap derýasy, şeýle-de, Amyderýadan gözbaş alýan Garagum derýasy welaýatymyzy suw bilen üpjün edýär.

Welaýatymyzyň durmuş ykdysady ýagdaýy barada aýdanyňda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde Mary welaýatynyň tutýan orny uludyr. Welaýatyň senagaty durnukly depginlerde ösýär.

Oba hojalygy

Oba hojalygy: ösüşleriň aýdyň ýoly

Pellerdäki sazlaşykly hereket

24.11.2022 Giňişleýin

Saglyk goraýyş we Sport

Sport. Sport. Sport.

Ýaş küştçiniň üstünlikli ýoly

18.11.2022 Giňişleýin

Medeniýet we Bilim

Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwalyndan pursatlar

Owazy äleme ýaýran festiwal

24.11.2022 Giňişleýin