Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

30.03.2021

Daşary çykanyňyzda, agyz-burun örtüklerini dakynmagy ýatdan çykarmaň!
Örtügi talabalaýyk, dürs dakynyň!
Jemgyýetçilik ýerlerinde howpsuz 2 metr aralygy saklaň!