Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

06.03.2021

Ýurdumyzyň ähli ýerinde ilatyň saglygy ugrunda düýpli alada edilýär. Şonuň ýaly- -da saglyk merkezleri, sagaldyş öýleri gurlup, ulanylmaga berilýär. Ol ajaýyp binalar häzirki döwrüň talabyna laýyk enjamlar bilen üpjün edilip, halka hyzmat edýär.
Murgap etrap hassahanasynyň maslahat beriş bölüminiň lukmanlary gelýän näsaglary güler ýüz bilen garşy alýarlar. Hassahananyň göz lukmany Annaberdi Babaýew hem gelýän näsaglara maslahat berip, bejergi işlerini geçirýär. Ol bu hassahanada birnäçe ýyl bäri zähmet çekip gelýär we ilatyň alkyşyna eýe bolýar.

SURATDA: göz lukmany Annaberdi Babaýew iş wagtynda.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.