Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Oba hojalygy: bahar aladalary

04.03.2021

Halkymyzda: «Dökün bolmasa, ekin bolmaz», «Suw — ekiniň hemdemi» diýlip aýdylan ajaýyp sözler bar. Şeýle ýörelgelerden ugur alýan hasyl ussatlary şu günler ak ekini iýmitlendirmek, suwarmak işleri bilen meşgul bolýarlar. Ekini iýmitlendirmekde hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlardan satyn alyp berýän tehnikalaryna daýanylýar.
Welaýatymyzyň daýhan birleşikleri bilen birlikde tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatorlary tehnikalary bilen kärendeçilere ýakyn kömekçi bolýarlar.
Murgap etrabynyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň tejribeli mehanizatory Mekan Atdaýew etrabyň Hyrslan Jumaýew adyndaky daýhan birleşiginde zähmet çekip, kärendeçileriň alkyşyna mynasyp bolýar.

SURATDA: mehanizator Mekan Atdaýew iş pursatynda.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.