Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Halkara zenanlar gününe

04.03.2021

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda 8-nji Mart — Halkara zenanlar güni uly ruhubelentlikde bellenilýär.
Golaýda bu ajaýyp baýramçylyk mynasybetli TDP--niň welaýat komitetiniň, TAP-nyň welaýat komitetiniň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň hem-de TMÝG-niň welaýat geňeşiniň bilelikde guramagynda welaýat medeniýet köşgünde dabaraly maslahat geçirildi. Oňa dürli pudaklarda zähmet çekýän jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň zenanlary gatnaşdylar.
Dabaraly maslahatda TDP-niň welaýat komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Kakageldi Gurbanow gutlag bilen çykyş edip, Watanymyzyň kuwwatly ösüşine mynasyp goşant goşýan, hormatly Prezidentimiziň saýasynda sarpasy belent tutulýan işjeň gelin-gyzlara uly üstünlikleri arzuw etdi. Soňra TAP-nyň Mary şäher komitetiniň hünärmeni Gaýgysyz Magtymow ýüzleri nurana mährem zenanlara iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Onuň ýüreklere ýol salýan ene hakyndaky goşgusy maslahata gatnaşyjylarda ýakymly täsir galdyrdy.
Soňra bahar bägüllerine deňelýän zenanlaryň birnäçesi TDP-niň Hormat hatlarydyr ýadygärlik sowgatlary we ter gül desseleri bilen sylaglanyldylar. Şeýle hem öňdebaryjy zenanlaryň ençemesine TAP-nyň welaýat komitetiniň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, TMÝG-niň welaýat geňeşiniň baýramçylyk sowgatlary we gül çemenleri gowşuryldy. Baýramçylyga bagyşlanan dabaraly maslahatyň dowamynda welaýatymyzyň medeniýet we sungat işgärleriniň şirin aýdym-sazlary belentden ýaňlandy.
Şeýle dabaraly maslahatlar welaýatymyzyň şäherdir etraplarynda hem aýdym-saza, şatlyk-şowhuna beslenip geçirildi.

B. JUMADURDYÝEWA.
SURATLARDA: dabaraly maslahatdan pursatlar.
Suratlary düşüren Şamyrat AMADOW.