Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby

02.03.2021

Soňky ýyllarda dünýäniň dürli döwletleriniň ykdysadyýetinde täze, ykdysady tygşytlylyk we ekologiýa babatda has kämil we bähbitli usullar giň gerime eýe bolýar. Aýratynam, sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi döwrüň talaby bolup öňe çykýar. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan oýlanyşykly ykdysady syýasaty Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň depginli ösüşiniň barha rowaçlanmagyna itergi berýär. Şeýlelikde, ýurdumyzyň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagynda ynamly gadamlary batlanýar. Bu hakykata 2021-nji — Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynyň ilkinji günlerinde gazanylýan üstünliklerden, ulanmaga berilýän desgalardanam göz ýetirmek bolýar.
Milli Liderimiziň başda durmagynda bady artýan ösüş-özgerişlerimizde ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy uly ähmiýete eýe bolýar. Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň sanlylaşdyrylmagyna gönükdirilen giň möçberli işler ýaýbaňlandyrylýar. Ýurdumyzda elektron senagatyny ösdürmekde ýetilýän belent sepgitler guwandyrýar.

Maksat AGAJANOW.
Welaýat gümrükhanasynyň gümrük gözegçiligi bölüminiň harby gullukçysy, maýor.