Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

“Iň eýjejik gyzjagaz - 2021”

02.03.2021

Golaýda orta mekdepleriň 2-4-nji synp okuwçy gyzlarynyň arasynda yglan edilen “Iň eýjejik gyzjagaz-2021” atly şadyýan bäsleşigiň Mary şäher tapgyry geçirildi. Bäsleşik diýseň gyzykly we çekeleşikli geçdi. Çagalar eziz Watanymyzy, bagtyýar çagalygy, dost-doganlygy, wasp edýän aýdym-sazly çykyşlary ýerine ýetirmek, milli egin-eşiklerini geýip, şahyrana wasp etmek hem-de milli el işleriniň görnüşlerini ýerine ýetirmek ýaly şertler boýunça bäsleşdiler. Bäsleşige gatnaşan gyzjagazlar öz başarnyklaryny görkezip, 1-nji orna Mary şäheriniň 28-nji orta mekdebiniň 3-nji synp okuwçysy Gülhan Hanowa, 2-nji orna 24-nji zehinli ýaşlar mekdebiniň 3-nji synp okuwçysy Mylaýym Allaberdiýewa, 3-nji orna şäherimizdäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 11-nji orta mekdebiň 2-nji synp okuwçysy Selbi Amanowa hem-de şäheriň 14-nji orta mekdebiniň 2-nji synp okuwçysy Aýşat Myratgeldiýewa mynasyp boldular. 1-2-nji orny eýelän eýjejik gyzlar bäsleşigiň welaýat tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar. Bäsleşige gatnaşan we ýeňiji bolanlara TMÝG-niň şäher geňeşiniň Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Resul BAÝRAMOW.
TMÝG-niň Mary şäher geňeşiniň başlygy.
SURATDA: bäsleşikden pursat.