Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

11.01.2024

Biz durmuşda şeýle sowala örän köp duş gelýäris. Bu hadysa barada alymlar tarapyndan anyklanan maglumatlary okyjylara ýetirmegi makul bildik.

Saç dökülmeginiň dürli sebäpleri bar. Demir ýetmezçiligi hem-de ganazlyk saç dökülmeginiň iň uly sebäpleriniň biridir. Şeýle-de, gormonal üýtgeşmeler, stres, iýmit we genetika ýaly birnäçe faktorlar hem saç dökülmegine sebäp bolup bilýär. Esasan-da, stres saçyň ösüşiniň haýallamagyna we dökülmegine zyýan ýetirip bilýär.

Saç dökülmeginiň öňüni alyp bolarmyka? Elbetde, munuň üçin saça wagtly-wagtynda ideg edip durmaly. Sebäbi dogry ideg we durmuş ýörelgeleriniň kadalaryna eýerip, saç dökülmelerine netijeli gözegçilik edip bolýar. Aslynda, beloklara, witaminlere we omega-3 ýag kislotalaryna baý deňagramly iýmitler saçyň sagdyn ösmegine kömek edýär.

Saglyk we gözellik ynsan ömrüni bezeýär. Geliň, saçlarymyzyň sagdyn ösmegi üçin göreşeliň! Saglygymyzy we gözelligimizi goralyň!

Oguljan ORAZGYLYJOWA.

S. A. Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebiniň mugallymy,
TZB-niň işjeň agzasy.