Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Zenanlar bölümlerinde

04.08.2023

Golaýda Mary şäheriniň çägindäki Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky dokma toplumynyň mejlisler jaýynda welaýat we Mary şäher zenanlar bölümleriniň bilelikde guramagynda «Döwletli maslahat — halk bähbitli çözgütler» atly maslahat geçirildi. Oňa ýokarda ady agzalan zenanlar bölümleriniň geňeş we işjeň agzalary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, welaýat, şäher halk maslahatlarynyň agzalary, şäher kazyýetiniň, bilim, medeniýet ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdylar. Maslahaty şäher häkiminiň orunbasary, şäher zenanlar bölüminiň başlygy Bahar Torumowa alyp bardy.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda geçiriljek, taryhy waka öwrüljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine bagyşlanan bu maslahatda many-mazmunly çykyşlara giň orun berildi. TDEI-niň mugallymy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Merdan Orazmeredow, TMÝG-niň şäher geňeşiniň başlygy, şäher halk maslahatynyň başlygy Resul Baýramow, şäher halk maslahatynyň agzalary — şäherdäki 18-nji çagalar bagynyň müdiri Hatyja Myradowa, TAP-nyň şäher komitetiniň başlygy Maýsa Agahanowa we şäheriň merkezi şäher kitaphanasynyň kitaphanaçysy, welaýat halk maslahatynyň agzasy Gülbahar Nazarowa çykyş etdiler. Çykyşlarda Gahryman Arkadagymyzyň şu ýylyň 18-nji iýulynda paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkezinde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde eden taryhy çykyşy we Milli Liderimiziň şol mejlisde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini ýokary guramaçylykly geçirmek baradaky beren tabşyryklary dogrusynda giňişleýin gürrüň edildi.

Şeýle maslahat Sakarçäge, Ýolöten we Wekilbazar etrap zenanlar bölümleri tarapyndan hem geçirildi. Maslahatlarda çykyş edenler Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Ýaşulular geňeşini döretmek hakyndaky Karara gol çekendigini buýsanç bilen bellediler. Şeýle hem şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň dabaraly bellenilmegi hem-de Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň ýokary derejede geçirilmegi üçin uly taýýarlyk görülýändigini nygtadylar.

Bahargül MEJIDOWA.
«Maru — şahu jahan».
TZB-niň welaýat bölüminiň geňeş agzasy.
SURATDA: maslahatlaryň geçişinden pursat.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.