Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

22.02.2021

Ýurdumyzda «Ene sagdyn — çaga sagdyn» diýlenine eýerilip, enäniň we çaganyň saglygyny goramak babatynda uly işler alnyp barylýar.
Bu babatynda Murgap etrap hassahanasynyň akuşerçilik bölüminiň lukmanlarydyr göbegeneleri, şepagat uýalary sagdyn çaganyň dünýä inmegi üçin yhlasly zähmet çekýärler. Bölümde göbegene bolup işleýän Ogulbagt Hanowa akja bäbejikli enelere gündelik gözegçilik edip, degerli maslahatlary berýär. O. Hanowa bölümde zähmet çekýänleriň arasynda özüniň işe ukyplydygy, hoş sözlüdigi bilen tapawutlanýar. Elleri bäbejikli, göwünleri al-asmanda gaýýan eneler göbegenäniň çekýän zähmetine hoşallyklaryny bildirýärler.

SURATDA: göbegene Ogulbagt Hanowa iş wagtynda.

Surata düşüren Azym ŞEKEROW.