Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Sport. Sport. Sport.

27.04.2023

Ýurdumyzyň türgenleri dünýäniň dürli döwletlerinde geçirilýän ýaryşlara yzygiderli gatnaşýarlar. Şeýle halkara ýaryşyna gatnaşyp, sportuň taekwon-do (ITF) görnüşi boýunça ençeme altyn medallara mynasyp bolan ildeşlerimiziň üstünligini wasp etmek bizi, diýseň, buýsandyrýar.

Has takygy, ýakynda Türkmenistanyň ýygyndy topary Merkezi Aziýa döwletleriniň Özbegistan Respublikasynda ilkinji gezek geçirilen çempionatyna gatnaşdy. Ýurdumyz boýunça bu ýaryşa 13 türgen, 2 emin — welaýat taekwon-do (ITF) bölüminiň başlygy, gara guşagyň 4-nji danynyň eýesi, halkara derejeli emin Bäşimgeldi Şirmämmedow, welaýatyň baş tälimçisi, 1-nji sport mekdebiniň tälimçisi, gara guşagyň 4-nji danynyň eýesi, halkara derejeli emin Maksat Babaýew gatnaşdy. Ýaryşa gatnaşyjy türgenleriň 3-siniň, tälimçileriň 2-siniň welaýatymyzdan bolmagy bizi, diýseň, begendirýär. Şeýle-de, ýygyndy topara ýolbaşçy hökmünde Türkmenistanyň taekwon-do (ITF) Milli merkeziniň başlygy, halkara derejeli emin, halkara derejeli ussat gara guşagyň 5-nji danynyň eýesi Gaýgysyz Atabaýew hem-de baş tälimçi hökmünde Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, Aziýa taekwon-do (ITF) federasiýasynyň geňeş agzasy, halkara derejeli emin, gara guşagyň 8-nji danynyň eýesi Aýdogdy Atabaýew gatnaşdylar.

Merkezi Aziýa döwletleriniň türgenleriniň — ulularyň we ýaşlaryň arasynda geçirilen ýaryşda ýygyndy toparynyň gazanan üstünliginiň 10-sy 1-nji, 2-si 2-nji, 7-si bolsa 3-nji orunlara degişli bolup, türgenleriň ussatlygyny aýan etdi. Welaýatymyzyň türgenlerinden 8-nji sport mekdebiniň tälimçisi Mähri Agaýewa şahsy tutluşykda, şahsy tulda we görkezme çykyşynda 1-nji, Mary şäherindäki A.Ýazow adyndaky 6-njy orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Daýanç Gaýypow şahsy tutluşykda 1-nji, şahsy tulda 3-nji, Mary şäherindäki 33-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Ýalkap Köşüliýew şahsy tutluşykda hem-de şahsy tulda 1-nji orunlara mynasyp boldular. Aýratyn bellemeli zatlaryň biri-de Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň toparlaýyn tulda 1-nji orny eýelemegidir.

Türgenlerimiziň, şol sanda welaýatymyzyň türgenleriniň gazanan bu üstünlikleri Türkmenistan döwletimiziň sport abraýyna uly goşant boldy. Geljekde hem türgenlere şeýle ýeňşiň hemişe hemra bolmagyny arzuw edýäris! Baýrakly orunlaryňyzyň höwri köp bolsun, türkmen türgenleri!

Sülgün ŞADYÝEWA.
“Maru — şahu jahan”.
SURATDA: Türkmenistanyň ýygyndy topary.