Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

27.01.2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ynsan saglygyny dikeltmek, bejermek, goramak ugrunda taýsyz tagallalar edilýär. Ýurdumyzyň saglyk ulgamynyň ösmegi, ak ýektaýly lukmanlaryň yhlasly zähmet çekmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ynsan saglygyny bejermek maksady bilen daşary ýurt kompaniýalarynyň lukmançylyk enjamlary satyn alnyp, ulanylmaga berilýär. Bu bolsa, saglyk ulgamynyň ilerlemegine uly itergi berýär.

Ýurdumyzyň, şol sanda, welaýatymyzyň ak ýektaýly lukmanlary gije-gündiz halkyň hyzmatynda bolup, il alkyşyna mynasyp bolýarlar. Şeýle eli ýeňil, güler ýüzli lukmanlaryň biri-de Akmyrat Ýazlyýewdir. Ol häzirki wagtda welaýat köpugurly hassahanasynyň gulak, burun, bokurdak we stomatologiýa bölüminiň müdiri bolup zähmet çekmek bilen, gelýän näsaglaryň dertlerine şypa edýär. Ol kärdeşleriniň arasynda uly abraýdan peýdalanýar.

Uly alkyşa, çäksiz minnetdarlyga eýe bolýan ak ýektaýly lukmanlara ýeňil bolmadyk işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýäris. Goý, olaryň her biri Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp, il alkyşynyň eýeleri bolsunlar.

Sülgün ŞADYÝEWA.
“Maru — şahu jahan”.
SURATDA: (çepden saga) welaýat köpugurly hassahanasynyň gulak, burun, bokurdak we stomatologiýa bölüminiň müdiri Akmyrat Ýazlyýew iş wagtynda.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.