Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Düşümli ýyl bolsun!

06.01.2023

Her ýyly ajaýyp üstünliklere besläp, taryhyň altyn gatyna ýollamak indi halkymyza däp bolup galdy. Ýene bir ajaýyp ýyl bilen — Halkyň Arkadagly zamanasy ýyly bilen hem hoşlaşdyk. 2022-nji ýyl bizi Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary bilen beýik ýeňişlere ýetirdi. Ojaklarymyzyň ody alawlap, bagtymyz daş ýardy. Halk hojalygynyň ähli pudaklarynda ýokary görkezijilere ýetildi. Bu bolsa, mähriban halkymyzy bolelin durmuşa eýe etdi. Munuň üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza aýdylýan alkyşly sözleriň çägi ýok.

Gazanylan ajaýyp ýeňişler bizi täze ýylda — Towşan ýylynda has-da joşgunly ýaşap, döredip, gurup, gujurymyzy görkezmäge, uly üstünliklere ruhlandyrýar. Biz şeýle joşgunly döwürde ýaşap, ýaş ýüregimiziň ylhamyna, joşgunyna görä, bilim, terbiýe almak, hünär öwrenmek bilen, Watanyň hakyky ogul-gyzlary bolup ýetişmek üçin gujur-gaýratymyzy gaýgyrman okaýarys. Biziň şeýle hyjuw bilen okamagymyz üçin orta hünär okuw mekdebimizde ähli mümkinçilikler bar. Biz — ýaşlara okamak üçin şeýle ajaýyp şertleri döredip berýän Arkadagly Serdarymyzyň jany sag, başy dik, ömri uzak, bütin adamzat bähbitli beýik işleri hemişe rowaç bolsun!

Täze ýylyňyz düşümli bolsun!
Güljahan SALYHOWA.
Mary welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň 2-nji ýyl talyby.