Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Sport. Sport. Sport.

02.12.2022

Giň mümkinçiliklere ýol açylan gözel Diýarymyzda ýaşlar sporty özüne hemra edinip, ýeňiş-üstünlik, abraý gazanýarlar. Şeýle türgenler Ýolöten etrap sport mekdebinde hem bar. Bu ýerde türgenlere sportuň 13 görnüşi boýunça tälim berilýär. Tilsimleriň köp hem kyn görnüşlerini türgenlere irginsiz öwredýän ussat tälimçileriň biri-de Söhbet Agageldiýewdir. Häzirki wagtda ussat tälimçi çagalaryň we ýetginjekleriň 24-sine dzýudonyň inçe tilsimlerini öwredýär. Tälimçiniň yhlasy bilen türgenler urgulara ussatlyk bilen erk edip, tälimçi bilen deň derejede türgenleşik işlerini geçýärler. Golaýda sportuň dzýu- do göreş görnüşi boýunça 2005 — 2007-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda paýtagtymyzdaky “Olimp” orta sport mekdebiň açyk birinjiligini almak ugrunda çekeleşikli ýaryş geçirildi. Ýaryşda etrabyň sport mekdebiniň ussat tälimçisiniň taýýarlan türgenleriniň biri Şatlyk Akmämmedow 90 kilograma çenli agramda çykyş edip, 2-nji orna hem--de Hormat hatyna mynasyp boldy.

Güljan SAPAROWA.
“Maru — şahu jahan”.
SURATDA: türgenleşikden pursat.
Surata düşüren Çary AMANGELDIÝEW.