Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Sport syýasatynyň gadamlary

07.10.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ynsan saglygyny goramakda, sagdyn durmuş ýörelgesine köpçülikleýin çekmek işinde giň mümkinçilikler döredilýär. Muny Ýolöten etrabyndaky sport mekdebiniň mysalynda-da görmek bolýar.

Sportuň boks görnüşi boýunça tälimçi Nurmuhammet Allaýarowyň yzygiderli geçirýän türgenleşik işlerini hem ýatlamak ýakymlydyr. Tälimçi häzirki wagtda 20-den gowrak türgene sportuň boks görnüşi boýunça tälim berip, onuň yhlasly zähmeti ýerine düşýär. Ýetginjek türgenleriň içinde özüniň erjelligi, ussatlygy bilen öňe saýlanýan ýaş türgen Begenç Kakamyradowyň adyny agzamak bolar. Ol ady agzalýan tälimçiden 9 ýaşyndan bäri tälim alyp gelýär. Erjel türgen üstümizdäki ýylyň iýul aýynda geçirilen boks boýunça ýaryşda ussatlygyny görkezip, Türkmenistanyň çempiony diýen hormatly ada mynasyp boldy we Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalygyna saýlandy. Munuň özi tälimçileriň irginsiz aladalarynyň gowy netijesini berýändigine şaýatlyk edýär.

M. DAŇATAROWA.
SURATDA: Begenç Kakamyradow türgenleşik pursatynda.
Surata düşüren Çary AMANGELDIÝEW.