Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

“Ak altyn” — 2022

23.09.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Türkmenistan döwletimiz uly ösüşlerdir özgerişlere eýe bolýar. Ähli ulgamlar bilen bir hatarda oba hojalyk ulgamynda-da uly üstünliklere, belent sepgitlere ýetilýär. Daýhanlaryň öndürijilikli zähmet çekmegi, ak ekinleriň bereketli hasylyny ýetişdirmegi üçin döwletimiz tarapyndan ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýle mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan babadaýhanlarymyz bugdaýyň, pagtanyň, gant şugundyrynyň, gök we bakja ekinleriniň bol hasylyny öndürmekde ýylyň-ýylyna ýokary görkezijilere eýe bolýarlar. Şu günler bereketli hanalary ak patrak deý açylyp, meýdany görklendirip oturan gowaçalara gözüň düşende, elinden dür dökülýän daýhanlara bolan buýsanjyň artýar. Ynha, bu gün olaryň päk zähmetinden kemala gelen bereketli “ak altynyň” bol hasylyny isripsiz ýygnap almak ugrunda uly aladalar edilýär. Türkmengala etrabynyň Kemine adyndaky daýhan birleşiginiň pagtaçylary hem hasyl ýygnamakda tutanýerli zähmet çekýärler. Ady agzalan daýhan birleşiginiň ekin meýdanynyň 1715 gektar ýerinde gowaça hasyly ýetişdirilip, ondan 4112 tonna hasyl almak meýilleşdirilýär. Bu daýhan birleşiginde 9 topar bolup, onuň öňdebaryjy 4-nji toparyna Toýly Hanalyýew ýolbaşçylyk edýär. Onuň ýolbaşçylyk edýän toparynda gowaçanyň bol hasyly ýetişdirilipdir.

Pagta ýygmak hem irginsiz zähmeti talap edýär. Bu bolsa daýhanlar üçin gyzgalaňly döwür bolup, pagtany ýygmak pagta ýygýan kombaýnlardyr ýygymçylaryň paýyna düşýär. Şu günler ekin meýdanlarynda ýüwrük elli ýygymçylaryň arasynda tapawutlanýanlary köp. Ol ýygymçylardan Rozatun Esenowa, Mäliknäz Petihanowa, Şaperi Useýnowa, Zylyha, Şaperi Azamowalaryň adyny ilkinjileriň hatarynda agzamak bolar. Olar şu günler pagta ýygymynyň gaýnap joşýan günlerinde ýadawsyz zähmet çekýärler.

Akmaýa HOJANYÝAZOWA.
“Maru — şahu jahan”.
SURATDA: pagta ýygymyndan pursat.
Surata düşüren Azym ŞEKEROW.