Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Bilim — bagtyň açary

26.08.2022

Ýakynda Mary şäher häkimliginiň mejlisler zalynda welaýatyň öňdebaryjy bilim işgärleriniň maslahaty geçirildi. Oňa welaýat häkiminiň orunbasary, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri, bilim-terbiýeçilik edaralarynyň işgärleri gatnaşdylar. Maslahatyň öň ýanynda oňa gatnaşyjylaryň ählisi bilim ulgamynyň ösüşlerini wagyz edýän ajaýyp sergini synladylar. Sergide welaýatymyzyň bilim ulgamy boýunça gazanylan üstünlikler giňden ýaýbaňlandyrylypdyr. Bu bolsa ýurdumyzda bilimli-ylymly ýaşlaryň kemala gelmegi ugrunda edilýän taýsyz tagallalaryň aýdyň subutnamasydyr.

Soňra welaýatyň öňdebaryjy bilim işgärleriniň maslahatynyň dabaraly açylyşy bolup, onda welaýat häkiminiň orunbasary, welaýat zenanlar bölüminiň başlygy Arzygül Orazowa gutlag sözi bilen çykyş etdi. Welaýat baş bilim müdirliginiň başlygynyň orunbasary, müdirligiň başlygynyň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji Baýram Abdyýewiň 2021 — 2022-nji okuw ýylynyň jemleri we täze okuw ýylynda öňde durýan wezipeler dogrusynda eden çykyşy hemmeler üçin örän täsirli boldy.

Şeýle-de, maslahatda Mary etrabyndaky 2-nji çagalar bakja-bagynyň müdiri Sähragül Akmämmedowa, Mary şäherindäki ýöriteleşdirilen 23-nji orta mekdebiň kitaphanaçysy Akjemal Hommyýewa, Mary şäherindäki 5-nji orta mekdebiň mugallymy Zöhre Çaryýewa, Tagtabazar etrabyndaky 10-njy çagalar bagynyň aýdym-saz ýolbaşçysy Azat Durdymyradow, Murgap etrabyndaky 6-njy çagalar bagynyň terbiýeçisi Ogulgerek Durdymyradowa çykyş etdiler. Çykyş eden bilim işgärleri ýurdumyzda alnyp barylýan beýik işler, bilim ulgamynda gazanylan üstünlikler dogrusynda durup geçdiler. Şeýle-de, olar geçen okuw ýylynyň üstünlikli jemlenendigi, täze okuw ýylyna taýýarlyk görlendigi hakynda giňişleýin gürrüň etdiler. Maslahatda ýaýbaňlandyrylan çykyşlar giň mana eýe bolup, olar hemmelerde ýakymly ýatlamalary galdyrdy.

Welaýatyň öňdebaryjy bilim işgärleriniň maslahatynyň ahyrynda netijeli zähmet çeken bilim işgärlerini sylaglamak dabarasy hem boldy. Bu bolsa ýatdan çykmajak pursatlara beslendi. Giň many-mazmuna eýe bolan maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar bilim ulgamynyň pajarlap ösmegi ugrunda taýsyz tagallalary edýän, ýaş nesilleriň döwrebap bilim almagy, yhlasly işlemegi babatynda irginsiz aladalanýan Arkadagly Serdarymyza alkyş sözlerini aýdyp, hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, beýik başlangyçlarynyň rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.

Sülgün ŞADYÝEWA.
«Maru — şahu jahan».
SURATLARDA: maslahatdan pursatlar.
Suratlary düşüren Şamyrat AMADOW.