Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

19.08.2022

Ýakynda Mary şäher iç keselleri hassahanasynyň mejlisler zalynda “Prostata mäziniň howply täze döremeleriniň öňüni almak we ir ýüze çykarmak” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Erkek adamlaryň arasynda geçirilen bu maslahatda onkolog lukmanlar çykyş etdiler. Maslahatda giriş sözi bilen welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň başlygynyň orunbasary Abdylla Kakalyýew çykyş edip, ata Watanymyzyň ösüşleri, saglyk ulgamynda alnyp barylýan beýik işler dogrusynda durup geçdi.

Täsirli geçen maslahatda welaýat onkologiýa hassahanasynyň baş lukmany Kerimberdi Aýdogdyýew, Onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň bölüm müdirleri Ilmyrat Amanow hem-de Döwlet Jumaýew, welaýat onkologiýa hassahanasynyň kabul ediş bölüminiň müdiri Ylýas Hangeldiýew çykyş etdiler. Olar prostata mäziniň howply täze döremeleri barada giňişleýin gürrüň etdiler we maslahata gatnaşyjylara degerli maslahatlary berdiler.

Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň ählisi saglyk ulgamynyň ösmegi ugrunda aladalanýan Arkadagly Serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, beýik başlangyçlarynyň rowaç bolmagyny arzuw etdi.

Şeýle täsirli maslahatlar bir aýyň dowamynda welaýatymyzyň dürli ýerlerinde guraldy. Etrapdyr şäherlerde geçirilen çäreler örän täsirli boldy. Erkekleriň arasynda lukmanlaryň çykyş etmeginde ýaýbaňlandyrylan maslahatlar raýatlar üçin has-da gyzykly bolup, olar lukmanlaryň beren maslahatlaryny üns bilen diňlediler we özlerini gyzyklandyrýan soraglary berip, sorag-jogap alyşdylar.

Sülgün ŞADYÝEWA.
“Maru — şahu jahan”.
SURATDA: maslahatdan pursat.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.