Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Welaýat zenanlar bölüminde

22.07.2022

Golaýda welaýat häkimliginiň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň maslahaty boldy. Oňa şäher, etrap zenanlar bölümleriniň başlyklary, ilkinji zenanlar guramalarynyň başlyklarydyr işjeň agzalary gatnaşdylar. Maslahaty TAPnyň welaýat komitetiniň bölüm müdiri, TZBniň welaýat bölüminiň başlygynyň orunbasary Güljemal Nazarowa alyp bardy. Maslahatda Mary şäher häkiminiň orunbasary, şäher zenanlar bölüminiň başlygy Bahar Torumowa welaýat häkiminiň orunbasary Arzygül Orazowany TZBniň welaýat bölüminiň başlygy wezipesine we geňeş agzalygyna saýlamak baradaky teklip bilen çykyş etdi. Maslahata gatnaşyjylar bu teklibi biragyzdan goldadylar.
Maslahatyň dowamynda TKAnyň Baýramaly şäher komitetiniň başlygy Jennet Agaýewa, Sakarçäge etrap häkiminiň orunbasary, etrap zenanlar bölüminiň başlygy Sülgün Babaýewa, Mary şäheriniň ýaşaýjysy, mährem ene Gurbanbibi Hanowa çykyş etdiler. Çykyş edenler welaýat häkiminiň orunbasary, welaýat zenanlar bölüminiň başlygy Arzygül Orazowa jogapkärli işinde uly üstünlikleri arzuw etdiler. Maslahatda TZBniň welaýat bölüminiň geňeş agzalarynyň täze düzümi tassyklanyldy we dürli ulgamda zähmet çekýän zenanlaryň birnäçesi geňeş agzalygyna saýlanyldy.
Soňra welaýat häkiminiň orunbasary, welaýat zenanlar bölüminiň başlygy A. Orazowa çykyş edip, welaýatyň zenanlarynyň agzybirlikde zähmet çekjekdiklerine uly ynam bildirip, geljekde öňde goýlan wezipeler barada giňişleýin durup geçdi we maslahaty jemledi.
Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar zenan mertebesini belende göterýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza ýürek buýsançlaryny alkyşly sözler bilen beýan etdiler.

Bahargül MEJIDOWA.
«Maru — şahu jahan».
TZBniň welaýat bölüminiň geňeş agzasy.
SURATDA: maslahatdan pursat.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.