Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

16.07.2022

Hormatly Prezidentimiziň bimöçber tagallasynyň netijesinde ýurdumyzda eneleriň we çagalaryň saglygy ugrunda uly alada edilýär. Munuň şeýledigini welaýat “Ene mähri” merkeziniň mysalynda hem duýmak bolýar.
Eneleriň we körpejeleriň sagdyn bolmagy ugrunda yhlas edilýän bu merkezde öz işine ezber lukmanlaryň ençemesi zähmet çekýär. Şolaryň birem merkeziň çaga dogrulýan bölüminiň lukmany Serdar Akmyradowdyr. Ol özüniň yhlasly zähmeti bilen bu ýere ýüz tutup gelýän eneleriň alkyşyna mynasyp bolýar.

SURATDA: tejribeli lukman
Serdar Akmyradow iş wagtynda.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.