Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

13.05.2022

Hemmämize mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda Ýer ýüzünde ýüze çykýan ýiti ýokanç keselden özümizi we daş-töweregimizi goramak üçin lukmanlaryň berýän maslahatyna eýermegimiz gerek. Çünki, lukmanlar tarapyndan bellenilen kadalary, düzgünleri berjaý eden halatymyzda biz öz saglygymyzy gorap, keselden gaça durup bileris. Şol maksat bilen maslahatlara berk eýerip, olaryň doly berjaý edilmegine gözegçilik edeliň!
Ýiti ýokanç keselden goranmak maksady bilen lukmanlar agyz-burun örtügini dakynyp, ony her 2 sagatdan täzeläp durmalydygyny, arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmelidigini, ellerimizi ýygy-ýygydan ýuwup durmalydygyny, antiseptiki serişdeleri ulanmalydygyny maslahat berýärler. Geliň, şol maslahatlara eýerip, öz saglygymyzy goralyň!

Annamyrat KÖSÄÝEW.
Garagum etrap kazyýetiniň kazyýet ýerine ýetirijisi.