Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabaralarynda

13.05.2022

Ýakynda welaýat kitaphanasynda Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Oňa welaýatymyzyň medeniýet we sungat işgärleri, şahyrlar, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Welaýat medeniýet müdirliginiň hem-de welaýat kitaphanasynyň bilelikde guramagynda täze esere bagyşlanan dabarany TKA-nyň Şatlyk şäher birleşmesiniň başlygy Gurbanmuhammet Babaýew alyp bardy.
Dabarada Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulusy Kakageldi Çaryýew, Türkmenistanyň at gazanan artistleri Ýusup Garýagdyýew, Berdimyrat Geldiýew, welaýat kitaphanasynyň direktorynyň orunbasary Maýsa Berdigulyýewa, Mary şäheriniň merkezi şäher kitaphanasynyň kitaphanaçysy Gülbahar Nazarowa, welaýat çagalar kitaphanasynyň kitaphanaçysy Suraý Daňatarowa çykyş etdiler. Çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň halkymyza peşgeş beren «Ömrümiň manysy» atly gymmatly eseriniň many-mazmuny hakynda giňişleýin durup geçdiler.
Tanyşdyrylyş dabarasynyň ahyrynda ajaýyp eserlerini halkymyza peşgeş berýän Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwet galamynyň ýiti bolmagy arzuw edildi.

B. JUMADURDYÝEWA.
SURATDA: täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyndan pursat.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.