Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Sport. Sport. Sport.

25.04.2022

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda bedenterbiýe we sport bilen giňden meşgullanmaga ähli mümkinçilikler döredilýär. Häzirki wagtda dünýä we halkara sport ýaryşlary köplenç, onlaýn arkaly geçirilýär we şol ýaryşlarda türkmen türgenleriniň gazanýan üstünlikleri biziň guwanjymyzy goşalandyrýar.
Has takygy, Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň fewral aýynyň 10 — 14-i aralygynda dostlukly döwletimiz bolan Hindistan döwletiniň paýtagty Nýu-Deli şäherinde iri halkara sport ýaryşlary onlaýn arkaly geçirildi we onda sportuň garyşyk söweş sungatlary boýunça görkezme çykyşlary boldy. 40-dan gowrak döwletiň gatnaşmagynda geçirilen bu iri halkara sport ýaryşlaryna 2 müň 593 türgen hem-de 200-den gowrak tälimçi gatnaşdy. Sportuň garyşyk söweş sungatlary boýunça geçirilen ýaryşda sport mekdebimizden Azat Myradow, Wepa Hojamämmedow 1-nji, Ýazmyrat Allanow 2-nji orunlary eýelemegi başardylar.
Ýakynda Yrak döwletiniň paýtagty Bagdat şäherinde onlaýn arkaly geçirilen ikinji dünýä çempionaty hem örän çekeleşikli boldy. Bu dünýä çempionatynda mekdebimiziň türgenleri Azat Myradow 50 kilograma çenli agramda çykyş edip, 1-nji, Wepa Hojamämmedow 65 kilograma çenli agramda çykyş edip, 2-nji, Arslan Babanazarow 70 kilograma çenli agramda we Musageldi Atamyradow 60 kilograma çenli agramlarda çykyş edip, 3-nji orunlary eýeläp, 1 altyn, 1 kümüş, 2 bürünç medala mynasyp boldular.
2021-nji — Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda hem şeýle iri halkara sport ýaryşlarynyň 4-isi sportuň garyşyk söweş sungatlary boýunça onlaýn arkaly geçirildi. Şol ýaryşlara welaýatymyzyň biziň sport mekdebimiziň türgenlerinden düzülen ýygyndy topary Türkmenistan döwletimiziň adyndan gatnaşyp, baýrakly orunlary eýelediler. Ýeňiş gazanan ezber türgenlerimiz 8 altyn, 8 kümüş, 1 bürünç medallara mynasyp boldular. Bu üstünlikler türgenlerimizi geljekde-de uly-uly ýeňişlere ruhlandyrdy. Umuman, 2021-nji ýylda sportda gazanylan netijeleriň jemi boýunça Wekilbazar etrap sport we ýaşlar syýasaty bölümi welaýatda 1-nji orna mynasyp boldy.
Häzirki wagtda onlaýn arkaly geçirilýän iri halkara sport ýaryşlary dowam edýär. Halkara sport ýaryşlaryna gatnaşan türgenlerimize Bütindünýä garyşyk söweş sungatlary federasiýasynyň Hormat hatlary gowşuryldy.

Nagmat HOJAMÄMMEDOW.
Wekilbazar etrabynyň 1-nji sport mekdebiniň sportuň uniwersal söweş görnüşi boýunça tälimçisi, welaýatyň baş tälimçisi, KA-nyň ilkinji guramasynyň başlygy.