Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

14.04.2022

Ynsan saglygyny goramakda, berkitmekde, dikeltmekde giň mümkinçilikler döredilýär. Ak ýektaýly lukmanlarymyzyň yhlasly zähmet çekmegi, halkyň hyzmatynda bolmagy üçin ähli amatly şertler bar. Şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp, zähmet çekýän süýji sözli lukmanlaryň biride Jumamyrat Mosyýewdir.
Jumamyrat lukman welaýat çagalar hassahanasynda rentgenolog bolup işleýär. Ol bu ugurda yhlasly zähmet çekip, halkyň alkyşyna mynasyp bolýar.

SURATDA: Jumamyrat Mosyýew iş wagtynda.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.