Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Taryhy ähmiýetli sene

10.12.2021

Ýakynda Türkmenistanyň döwlet Energetika institutynyň hem-de TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda “Nurana” toý mekanynda “Bitaraplyk — kalbymyzyň senasy” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Baýramçylyk çäresinde institutyň talyp ýaşlarynyň ýerine ýetirmeginde aýdymdyr tanslar uly şatlyk-şowhuna beslendi.
Baýramçylyk dabarasyny institutyň 3-nji ýyl talyby Kuwwatgeldi Çaryýew alyp bardy. Çärede institutyň mugallymlary Perman Halmyradow, Merdan Orazmeredow, 2-nji ýyl talyby Begenç Maksadow, Mary şäherindäki 24--nji zehinli ýaşlar mekdebiniň iňlis dili mugallymy Mähri Akyýewa, Mary şäherindäki ýöriteleşdirilen olimpiýa ätiýaçlyk sport mekdebiniň tälimçisi, gara guşagyň IV danynyň eýesi, halkara derejeli emin, welaýatyň baş tälimçisi Maksat Babaýew, “Maru — şahu jahan” welaýat gazetiniň uly habarçysy Şemşat Saýlyýewa, TKA-nyň Baýramaly şäher birleşmesiniň başlygy Jennet Agaýewa, şeýle-de, Oguzhan etrap medeniýet merkeziniň çeper ýolbaşçysy Nowruz Hakberdiýew çykyş etdiler.
Olar çykyşlarynda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyz hemişelik Bitaraplygyna eýe bolmagy bilen uly ösüşleri gazanandygyny buýsanç bilen bellediler.
Hemişelik Bitaraplygymyzyň türkmen halkyna beren bagtyny goşgy setirleri bilen hem beýan etdiler. Bedew bady bilen öňe barýan Diýarymyzda dost-doganlyk gatnaşyklaryna goýulýan hormat-sarpa hem-de daşary döwletler bilen alnyp barylýan ysnyşykly gatnaşyklar barada durup geçildi. Çäräniň ahyrynda oňa gatnaşyjylar mähriban halkymyzy, Gahryman Arkadagymyzy hemişelik Bitaraplygymyzyň baýramy bilen gutladylar.

Ş. GURBANGELDIÝEWA.
SURATDA: dabaraly çäreden pursat.
Surata düşüren Azym ŞEKEROW.