Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

19.11.2021

“Ata kesbi — ogla halal” diýlen jümle ýöne ýerden aýdylmandyr. Ene-atasynyň kärini dowam etdirip, “Taňry ýalkasyn, işiň ileri bolsun!” diýen alkyşlara mynasyp bolýan lukman zenanlaryň biri-de Meňli Durdybaýewadyr. Hoş sözli lukman ýaşlykdan arzuw eden hünärini 2015-nji ýylda ele alýar. Ol Myrat Garryýew adyndaky lukmançylyk uniwersitetini tamamlap, welaýat psihonewrologiýa hassahanasynda intern lukman bolup işleýär. Meňli häzirki wagtda Murgap etrap hassahanasynyň maslahat beriş we keseli anyklaýyş bölüminiň psihiatr lukmany bolup yhlasly zähmet çekýär. Oňa bu ugurda lukman Muhammet Abdyýew halypalyk edýär.

SURATDA: Meňli Durdybaýewanyň iş wagtyndan pursat.
Surata düşüren Döwlet MUHAMOW.