Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Bol hasylyň aladasy

02.11.2021

Welaýatymyzyň gallaçylary güýzlük bugdaý ekişini bellenen möhletde üstünlikli tamamladylar. Zähmetsöýer gallaçylarymyzyň tutanýerli zähmeti netijesinde 170 müň gektarda bugdaý ekişi geçirildi.
Bu gymmatly azyklyk ekiniň geljek ýylda bol hasylyny almak üçin binýady şu günlerden berkden tutulýar. Ekiş möwsüminde tehnikalaryň güýjünden doly peýdalanyldy. Ýerler öz wagtynda göwnejaý özleşdirilip, tekizleýiş işleri geçirildi. Bugdaý ekiljek meýdan ýerli we mineral dökünler bilen iýmitlendirildi. Welaýatymyzyň toprak-howa şertlerine görä niýetlenen bugdaýyň ýokary hasyl berýän, kesellere we mör-möjeklere durnukly görnüşleri ekildi.
Welaýatymyz boýunça 345 müň tonna bugdaý hasylyny almagy meýilleşdirýän hasyl ussatlarynyň öňünde, agrotehniki çäreleri hem-de ekinlere ideg etmegiň ähli tapgyrlaryna bildirilýän talaplary wagtynda berjaý etmek wezipesi durýar. Şu güne çenli ekiş geçirilen meýdanyň agramly böleginde gögeriş alnyp, bugdaýa ideg etmek işleri guramaçylykly häsiýete eýedir. Olara ilkinji ösüş suwuny berip, ekini mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri guramaçylykly ýaýbaňlandyrylýar. Şeýle-de, gögeriş gazanylan meýdanlarda hapa-haşal otlardan arassalamak işleri ünsden düşürilenok.
Welaýatymyzyň işeňňir gallaçylarynyň edermenlikli zähmeti bilen eýýäm bugdaýyň geljekki hasylynyň düýbüni tutmak boýunça esasy möhüm oba hojalyk möwsüminiň başlangyç tapgyry üstünlikli tamamlandy.
Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen obasenagat toplumyny ösdürmegiň çäklerinde geçirilýän tapgyrlaýyn çäreler gallanyň öndürilýän mukdarynyň artdyrylmagyna, ýurdumyzyň galla harmanynyň beýgelmegine öz goşandyny goşýar.
Obasenagat toplumynda geçirilýän düýpli özgertmeleriň netijeli häsiýeti oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny artdyrmaga giň ýol açýar. Bu bolsa ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmekde wajyp sepgitleriň biridir. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalaryndan ruhlanyp zähmet çekýän welaýatymyzyň gallaçylary şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen ýerine ýetirmek ugrunda tutanýerli zähmet çekýärler.

Sähet HOJAGELDIÝEW.
“Maru — şahu jahan”.