Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Raýat goranyşa bagyşlanyldy

26.10.2021

Ýakynda Baýramaly şäherindäki 2-nji orta mekdepde bilim edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda okuw-usulyýet maslahaty geçirildi. Bu maslahatda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň welaýat Raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň raýat goranyşa taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak bölümçesiniň müdiri, podpolkownik Nurgylyç Ýazjanow çykyş etdi.
N. Ýazjanow çykyşynda mekdep hem-de çagalar baglarynyň müdirlerine raýat goranyşy we adatdan daşary ýagdaýlarda özüňi alyp barmak we kömek bermek barada giňişleýin gürrüň berdi. Ol dürli mysallara ýüzlenip, degişli bolan temada täsirli çykyş etdi. Şeýle-de, bu babatynda ýurdumyzda alnyp barylýan işler, Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ynsan goraglylygy ugrunda durmuşa ornaşdyrylýan beýik başlangyçlar dogrusynda jikme--jik düşündirdi. Podpolkownigiň sanly ulgama esaslanyp, interaktiw tagtanyň kömegi bilen okuw-usulyýet maslahatyny alyp barmagy gatnaşyjylar üçin örän täsirli boldy.
Maslahatyň ahyrynda sorag-jogap alşyldy. Bilim edaralarynyň ýolbaşçylary şeýle täsirli maslahatlaryň gurnalýandygy üçin öz hoşallyklaryny bildirdiler.

Kümüş PAÝTYKOWA.
Baýramaly şäherindäki 2-nji orta mekdebiniň müdiri.
SURATDA: okuw-usulyýet maslahatyndan pursat.
Suratlart düşüren Döwlet MUHAMOW.