Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

19.10.2021

Ähli zatdan ileri tutulýan saglygyň gymmatyna düşünýän ildeşlerimiz Arkadagly Diýarda uly alada bilen gurşalýandyklaryna buýsanýarlar. Çünki, biziň ýurdumyzda “Döwlet adam üçindir!” diýen baş ýörelgä eýerilýär. Şeýle-de, ilatyň saglygy — ýurduň baýlygy hasaplanylýar. Şonuň üçin-de ata Watanymyzda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda saglyk ulgamyna uly üns berilýär.
Milli Liderimiziň atalyk aladalaryndan nusga alyp, ak ýektaýly lukmanlar hem ynsan saglygyny gorap saklamakda we ony dikeltmekde irginsiz zähmet çekýärler. Mundan başga-da, eli ýeňil lukmanlaryň gatnaşmagynda ylmy-amaly maslahatlar geçirilýär. Geçirilýän maslahatlarda ak ýektaýly lukmanlar özara pikir alşyp, iş tejribelerini paýlaşýarlar. Şeýle täsirli maslahatlaryň biri-de ýakynda welaýat onkologiýa hassahanasynda geçirildi.
“Süýt mäzleriniň howply täze döremelerine garşy göreşiň” biraýlygyna bagyşlanan maslahata welaýatymyzyň onkolog lukmanlary gatnaşdylar. Onda Aşgabat şäherinden gelen hünärmenler çykyş etdiler. Has takygy, maslahatda Onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň alym kätibi, lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty Atadurdy Bäşimow, şol merkeziň süýt mäzleriniň çiş keselleri bölüminiň ylmy işgäri Çary Batyrow, welaýat onkologiýa hassahanasynyň baş lukmany, lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty Kerimberdi Aýdogdyýew hem-de şol hassahananyň onkolog lukmany Güljemile Çarykulyýewa çykyp geplediler. Bu maslahat oňa gatnaşyjylar üçin örän täsirli boldy.
Biraýlyga bagyşlanan maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar halkyň saglygy ugrunda giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuwladylar.

Sülgün ŞADYÝEWA.
“Maru — şahu jahan”.
SURATDA: maslahatdan pursat.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.