Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Saglygym-baýlygym

08.10.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýurdumyz gülleýär, gül açýar. Eziz Diýarymyzyň her bir pudagy ýokary derejede ösýär, özgerýär. Munuň şeýle bolmagynda Gahryman Arkadagymyzyň bimöçber aladalary ýatyr. Her ulgamyň ösüşlerini, ondaky ýetilen sepgitleri baýram edip, şol pudakda zähmet çekýän hünärmenleriň ajaýyp üstünliklerini gutlamak maksady bilen ýurdumyzda hünär baýramçylyklary bellenilýär. Her ýylyň 10-njy oktýabrynda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni dabaraly ýagdaýda bellenilip geçilýär.
Zähmet üstünliklerine beslenýän eli ýeňil lukmanlarymyz ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almakda janlaryny aýaman zähmet çekýärler. Olar ynsan saglygynyň goragynda Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda döredilip berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, yhlasly işleýärler.
Beýleki ulgamlarda bolşy ýaly, saglygy goraýyş ulgamynda hem uly öňegidişlikler gazanyldy. Has takygy, döwrebap hassahanalardyr saglyk öýleri, şypahanalar gurlup, ulanylmaga berildi. Welaýatymyzyň çäginde «Ene mähri», «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkezleri, Baýramaly etrabynda Gatakar oba saglyk merkezi gurlup, halkymyza ýetirildi. Mary şäher iç keselleri hassahanasynyň, Baýramaly şypahanasynyň, Mary şäherindäki 2-nji saglyk öýüniň durky düýpgöter täzelendi. Bu gurlup, ulanylmaga berilýän hassahanalardyr saglyk öýleri dünýä ülňülerine gabat gelýän enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp, halkymyza ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny bermek üçin giň mümkinçilikleri özünde jemleýär.
Ynsan saglygy ugrunda irginsiz aladalanýan alym Arkadagymyzyň saýasynda “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşi we ony amala aşyrmagyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin meýilnamasy işlenilip düzüldi. Bu meýilnamanyň esasy maksady raýatlarymyzyň ýaşaýyş dowamlylygyny uzaltmakdan, keselleriň öňüni almakdan we şypahana ulgamyny kämilleşdirmekden ybaratdyr.
Şeýle-de, hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly” köp jiltli ensiklopediki kitaby saglygy goraýyş işgärleri üçin ýan kitabyna öwrüldi.

Tawus HOJANIÝAZOWA.
Welaýat AIDS-iň öňüni alyş merkeziniň bölüm müdiri, TDP-niň Mary şäher komitetiniň işjeň agzasy.