Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

04.10.2021

Milli Liderimiziň: “Döwlet adam üçindir!” diýen baş ýörelgesinden ugur alnyp, ata Watanymyzda jemgyýetiň iň gymmatly hazynasy hasaplanýan adamyň saglygyny goramaga gönükdürilýän işler uly ähmiýete eýedir. Çünki, ýurdumyzda “Saglyk” Döwlet maksatnamasyndan ugur alnyp, ynsan saglygyny goramak, barada bimöçber alada edilýär. Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda-da saglyk ulgamynda alnyp barylýan hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýän işler oňyn netijesini berýär.
Tagtabazar etrap hassahanasynda hormatly Prezidentimiziň saglyk ulgamyny ösdürmek barada edýän taýsyz tagallalaryna jogap edip, ynsan saglygy ugrunda edilýän lukmançylyk hyzmatlary göwnejaý ýerine ýetirilýär. Hassahananyň reanimasiýa bölüminiň müdiri Ýazmyrat Ýakubow hem her bir gelýän näsagyň aýak üstüne galmagy ugrunda gije-gündiz aladalanýar. Onuň yhlasly çekýän zähmetiniň ýerine düşýändigini sagalyp, maşgalasyna gowuşýan ildeşlerimizden görmek bolýar.
Ý. Ýakubow arzyly kärinde 26 ýyldan bäri işläp, onuň 15 ýylyny bu bölüme ýolbaşçylyk edip gelýär. Iş tejribesi ýetik lukman ýeňil bolmadyk bölümiň işgärleri bilen agzybirlikde zähmet çekip, ynsan saglygyny dikletmek ugrunda ençeme işleri alyp barýar. Şeýle-de, hassahananyň lukmanlaryndan Aganazar Berdiýew, Arslan Jangeldiýew, şepagat uýalaryndan Ogulnäzik Guwanowa, otag şepagat uýalaryndan Körpe Garaýewa, Ogulbeg Mämmetjumaýewa halkyň alkyşyna mynasyp bolýarlar.
Gahryman Arkadagymyzyň “Il saglygy — ýurt baýlygy” diýen ýörelgesinden ugur alyp, näsaglaryň saglygyny dikeltmek, ony gorap saklamak ugrunda zähmet çekýän etrap hassahanasynyň zähmetsöýer işgärlerine ýeňil bolmadyk işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýäris.

Akmaýa HOJANYÝAZOWA.
“Maru — şahu jahan”.
SURATDA: reanimasiýa bölüminiň müdiri Ýazmyrat Ýakubow iş wagtynda.
Surata düşüren Çary AMANGELDIÝEW.