Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Öňdebaryjylar sylaglanyldy

29.09.2021

Her ýyl däp bolşy ýaly, üstümizdäki Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda hem Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň baýramynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi üstünlikli geçirildi. Maslahatyň çäklerinde ulgamlar boýunça alnyp barylýan işleriň gidişi hem-de olarda gazanylan üstünlikler barada hormatly Prezidentimiz giňişleýin gürrüň berdi. Onda milli Liderimiz taryhy çykyş etdi hem-de bu maslahatda oňa gatnaşyjylar ençeme täzelikleriň gözli şaýatlary boldular.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda zähmetsöýer ildeşlerimize döwlet sylaglary gowşuryldy. Biziň welaýatymyzda hem şeýle sylaglara mynasyp bolan raýatlara döwlet sylaglarynyň gowşurylyş dabarasy boldy. Bu dabarada welaýatymyzyň häkimi Döwranberdi Annaberdiýew çykyş etdi. Ol ähli sylaglananlary gutlamak bilen, olara jan saglyk, maşgala agzybirligini arzuw etdi.
Soňra welaýat häkimliginde geçirilen dabarada “Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy”, “Zenan kalby”, “Watana bolan söýgüsi üçin” diýen ada we ordene, medala mynasyp bolanlara hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly bäsleşiginiň ýeňijilerine hormatly Prezidentimiziň adyndan medallardyr ordenler, altyn zynjyrlar we pul baýraklary gowşuryldy. Şeýle-de, öz yhlasyny gaýgyrman zähmet çeken raýatlara Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen hormatly atlar dakyldy.
Munuň bilen birlikde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň zähmetsöýer raýatlarynyň ençemesi “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglanyldylar.
Dabaranyň dowamynda döwlet sylaglaryna, hormatly atlara mynasyp bolan ildeşlerimiz Gahryman Arkadagymyzyň adyna çäksiz alkyşlaryny beýan etdiler. Olar milli Liderimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli tutumly işleriniň elmydama rowaçlyklara beslenmegini arzuwladylar.

S. ANNAGULYÝEWA.