Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

27.08.2021

Golaýda Gahryman Arkadagymyzyň welaýatymyza iş sapary bilen gelmegi welaýatymyzyň ähli ilatyny, şeýle hem saglygy goraýyş işgärlerini begendirdi. Şol gün ýurdumyz, şeýle hem biziň welaýatymyz üçin taryhy waka öwrüldi.
Hormatly Prezidentimiz iş saparynda welaýatymyza häzirki zaman lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen 10 sany “Tiz kömek” awtoulagyny sowgat bermek bilen, welaýatymyzyň saglygy goraýyş işgärleriniň göwün guşuny ganatlandyryp, belent başlaryny göge ýetirdi.
Hormatly Prezidentimiziň sowgat beren “Tiz kömek” awtoulaglary welaýatymyzyň halkyna, çagalaryna ýokary hilli ilkinji saglygy goraýyş hyzmatlaryny we zerur bolan ýagdaýynda ýokary hilli ýöriteleşdirilen gaýragoýulmasyz lukmançylyk kömegini öz wagtynda bermäge, ilatyň saglygyny gorap saklamaga hem-de ömür dowamatyny uzaltmaga ýardam berer.
Hormatly Arkadag Prezidentimiz! Siziň halkymyzyň saglygy barada alyp barýan atalyk aladalaryňyza jogap edip, biz — saglygy goraýyş işgärleri mundan beýläk hem, Watanymyza, halkymyza ähli ukyp-başarnygymyzy, bilimimizi gaýgyrman ak ýürekden hyzmat etjekdigimize Sizi ynandyrýarys. Lukman Prezidentimiz, Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, durmuşa geçirýän tutumly işleriňiz hemişe rowaç bolsun!

Musaguly ÇARYÝEW.
Welaýat çagalar hassahanasynyň baş lukmany.