Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Arkadagyň ýoly salyp dur ýalkym, eşretli günlerde ýaşaýar halkym.

27.08.2021

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz günsaýyn gülleýär, gül açýar. Diýarymyzyň her bir güni şanly wakalara toýdur baýramlara beslenýär. Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň welaýatymyza iş sapary bilen gelmegi guwanjymyzy, buýsanjymyzy diýseň artdyrdy. Gahryman Arkadagymyzyň beýik başlangyçlary netijesinde uly işler durmuşa geçirilýär. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýaşaýyş jaýlary gurlup, ulanylmaga berilýär.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň toýuna zähmet üstünlikleri bilen barýan halkymyzyň ümzügi ileri. Bu toýuň uludan tutuljak ýylynda welaýatymyzyň gözel künjeginde milli Liderimiziň beýik başlangyjy bilen gurlan döwrebap ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyp, ulanylmaga berilmegi toý sowgady boldy. Şeýle şatlykly günde şol döwrebap ýaşaýyş jaýyna mynasyp bolmak bagty hem diýseň guwançly ýagdaý.
Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde halkymyzyň döwrebap ýaşaýyş jaýlarynda ýaşamagy ugrunda bimöçber aladalar edilýär. Şeýle şanly toýuň bosagasynda maňa hem şular ýaly döwrebap ýaşaýyş jaýyna mynasyp bolmak bagty başymy gök diretdi. Bu ýaşaýyş jaýynyň otaglarynyň giň, ähli amatlyklarynyň bolmagy diýseň guwandyryjydyr. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan beýik işleri netijesinde ýurdumyzda işlemäge, ýaşamaga uly amatlyklar döredilýär. Bu ýaşaýyş jaýynyň ýanynda ýörite çagalar meýdançasynyň hem-de beýleki ähli amatlyklaryň bolmagy-da töweregiň gözelligine gözellik goşýar.
Bu gün täze jaýyň eýeleri giň otaglaryň içinde bagt guşy ýaly ganat kakyp ýören çagalaryny uly buýsanç, guwanç bilen synlaýarlar. Bu bagtyň sakasynda bolsa halkymyzyň hak howandary Gahryman Arkadagymyz bar.
Goý, halkymyzy bagtly günleriň gujagynda ýaşadýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, belent başy aman bolsun! Alyp barýan il-ýurt bähbitli işleri mundan beýläk-de rowaç alsyn!

Annaberdi KOWUSOW.
Wekilbazar etrabynyň Mülkamaşa geňeşliginiň ýaşaýjysy.