Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Oba hojalygy: bol hasylyň aladasy

21.08.2021

Pagta — biziň milli baýlygymyz. Ondan alynýan her bir önüme halkymyzyň arasynda isleg, diýseň, uly. Bu babatda kärendeçi daýhanlar toprakdan bol hasyl almak üçin berilýän mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanyp, bereketli gowaça hasylyny ýetişdirýärler. Ýylyň-ýylyna bol hasyl alyp, Watanymyzyň ösüşine mynasyp goşant goşýan kärendeçiler welaýatymyzda sanardan kän.
Baýramaly etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginden Döwletjan Öwezmyradow waspy ýetirilmäge mynasyp kärendeçileriň biri. Ol tüýs zähmet adamsy diýleni. Zähmetsöýer, tejribeli kärendeçileriň hatarynda tanalýan Döwletjan aga Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda 17 gektar ýerde gowaçanyň boldumly hasylyny ýetişdirýär. Idegi ýeten gowaçalar bol hasyla durdy.
Mundan başga-da, ol 6 gektar ýerde dürli miweli baglaryň idegini ýetirmek bilen meşgullanýar. Toprak bolsa hyzmatyny ýetirýän adama berekedini bolluk bilen eçilýär.
— Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallary bilen biz — daýhanlara zähmet çekmäge çäksiz mümkinçilikler bar. Tohum, suw, dökün, tehnika babatynda ähli şertler döredilýär. Ýöne, daýhan olary agrotehnikanyň talaplaryna görä dogry we doly ýerine ýetirmegi başarmaly. “Jüýje sanaşylýan döwürde” ýüzüňi gyzartmajak bolsaň, öňki hasyl ýygnalandan soň, ýeri haçan sürmeli, nähili tekizlemeli, ekişi haçan geçirmeli ideg işlerini nähili, haçan geçirmeli bolsa bular babatda tejribe toplamaly — diýip, kärendeçi Döwletjan Öwezmyradow gürrüň berýär.
Bu günki gün bol hasyl toplaýan gür şahaly gowaçalar daýhan aladasy bilen gurşalýandygyndan habar berýär. Kärendeçiniň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň toýunyň toýlanyljak ýylynyň gowaça hasylyndan göwni hoş. Biz hem kesbinden kemal tapýan Döwletjan aga maksadynyň myrat bolmagyny arzuwlaýarys.

D. ORAZGELDIÝEWA.
SURATDA: Döwletjan Öwezmyradow gowaçaly meýdanynda.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.