Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Sport. Sport. Sport.

12.08.2021

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda türkmen halky bedew bady bilen öňe barýar. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda ýaşlaryň ylym--bilim alyp, sport bilen meşgullanmagy üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Şol mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan türgenlerimiziň sanynyň gün-günden artýandygy guwandyrýar.
Tagtabazar etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň sport mekdebinde sportuň birnäçe görnüşi boýunça höwesjeň türgenlere tälim berilýär. Şeýle hem bu ýerde sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça birinji derejeli tälimçi Orazmyrat Arnagulyýew ýaş türgenler bilen yzygiderli türgenleşik geçirip, olaryň ýaryşlarda baýrakly orunlara mynasyp bolmaklaryny gazanýar. Ussat tälimçi häzirki wagtda etrabyň Saryýazy geňeşliginde ýerleşýän 16-njy orta mekdebiň 2009 — 2010-njy ýyllarda doglan okuwçy türgenleriniň 42-sine sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça tälim berýär.
Olara sportuň ýakyn we uzak aralyga ylgamak, ýokarlygyna, uzynlygyna bökmek ýaly görnüşleriniň inçe syrlaryny öwredýän Orazmyrat tälimçiniň çekýän yhlasly zähmeti ýerine düşýär. Erjel türgenlerden uzak aralyga ylgamakda Aýly Gurbangeldiýew, ýakyn aralyga ylgamakda Yhlas Nobatow, uzynlygyna bökmekde Aýdyň Baýhanow çalasynlyklary, ýyndamlyklary bilen deň-duşlarynyň arasynda tapawutlanýarlar.
Orazmyrat tälimçi türgenler bilen welaýatyň çempionlygy ugrunda geçiriljek bäsleşige şu günlerden uly taýýarlyk görýär. Şeýle yzygiderli türgenleşikler ýaşlaryň beden taýýarlygyny kämilleşdirip, olarda bedenterbiýä we sporta bolan çäksiz söýgini döredýär. Olara sport bilen irginsiz meşgullanmagy maslahat berip, geljekde ussat türgenler bolup ýetişmekleri ugrunda aladalanýan tälimçi her bir türgeniň hoşallygyny gazanýar.

Akmaýa HOJANYÝAZOWA.
“Maru — şahu jahan”.
SURATDA: tälimçi Orazmyrat Arnagulyýew ýaş türgenler bilen.
Surata düşüren Çary AMANGELDIÝEW.