Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Gyzykly tomus

25.06.2021

Golaýda welaýat baş bilim müdirliginiň mekdebe çenli bilim, terbiýe we mekdepden daşary edaralar bölüminiň meýilnamasy esasynda Mary şäherindäki 12-nji çagalar bakja-bagynyň müdiri Gülnar Annaýewanyň ýolbaşçylyk etmeginde “Tomus dynç alyş we sagaldyş möwsüminde çagalaryň kadaly iýmitlendirilmegi we keselleriň öňüni alyş, beden taplama, gyzyklanma çärelerini, gezelençleri dogry guramak — çaganyň ömrüni we saglygyny goramagyň esasydyr” ady bilen usuly-amaly maslahat geçirildi. Bu maslahata welaýat baş bilim müdirliginiň mekdebe çenli bilim, terbiýe we mekdepden daşary edaralar bölüminiň başlygy Kümüş Hümmedowa, bölümiň hünärmeni Aýna Nurýagdyýewa, Mary şäher çagalar bakja-baglarynyň terbiýeçi-usulçylary, şeýle hem ýaş terbiýeçiler gatnaşdylar.
Maslahata gatnaşanlar “Ogulabat eje — nusgalyk mekdebimiz” atly guralan el işleriniň sergisine syn etdiler. Täsirli geçirilen bu usuly-amaly maslahatda çykyş edenler çagalary kadaly iýmitlendirmek, keselleriň öňüni alyş çärelerini düzgüne laýyk guramak, gezelençleri dogry we talabalaýyk guramak barada giňişleýin gürrüň berdiler.

K. ANNAGELDIÝEW.
SURATDA: körpeleriň şatlygy — aladanyň netijesi.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.