Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Galla — 2021

23.06.2021

Aňyrsy-bärsi görünmeýän galla meýdanlarynda hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlardan satyn alyp beren ýokary öndürijilikli kombaýnlaryna erk edýän ýigitler tutanýerlilik we gaýratlylyk görkezýärler. Kombaýnlaryň bunkerlerinden gözüňi dokundyrýan galla hasyly awtoulaglara ýüklenilip döwlet ammaryna tarap galla hasylyny daşaýarlar. Yhlas siňdirilip ýetişdirilen bol gallany çalt we isripsiz ýygnamakda guramaçylykly işler geçirilýär.
Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda etrabymyzyň gallaçy kärendeçileri 7500 gektar meýdana bugdaý ekip, şetrnamalaýyn borçnama boýunça 17 müň 300 tonna ak guşgursak däne tabşyrmagy meýilleşdirdiler. Şu günki gün etrabymyzyň edermen gallaçylary ýadawsyz, yhlasly zähmetleri bilen ýurdumyzda ilkinjileriň hatarynda şetrnamalaýyn borçnamalaryny artykmajy bilen ýerine ýetirip, Watan harmanyna 17 müň 300 tonnadan gowrak bugdaý hasylyny tabşyrdylar. «Marçak” daýhan birleşiginden Agaýusup Nazarow 1 gektardan 5150 kilogram, Bäşim Ýazlyýew 1,5 gektardan 8230 kilogram, «Saryýazy” daýhan birleşiginden Akmyrat Berdiýew 1 gektardan 4100 kilogram, Sahygözel Gulmyradowa 2 gektardan 8100 kilogram galla hasylyny ýygnap, şertnamalaýyn borçnamalaryny artygy bilen amal etdiler. Kombaýnçylardan Azat Berdiýew, Süleýman Aganýazow, Agaberdi Gurbanow, Ahmet Apadow, Baýram Haýyrjanow, Öwez Gylyçmyradow galla hasylyny ýygnamakda tutanýerlilik görkezýärler.

Allaberdi GURDOW.
TDP-niň Tagtabazar etrap komitetiniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji.