Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Galla — 2021

10.06.2021

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda edermen gallaçylarymyzyň agzybir, tutanýerli zähmeti bilen ak ekiniň bol hasyly ösdürilip ýetişdirildi. Ýetişdirilen hasyly wagtynda, çalt we isripsiz ýygnap almak, oragy guramaçylykly we netijeli geçirmek häzirki günleriň wajyp we möhüm meselesidir.
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesiniň toýuna öz mynasyp sowgatlary bilen barmagy niýet edinýän edermen babadaýhanlarymyz has-da gowy netijeleri gazanmak üçin billerini guşap arman-ýadaman, ruhubelentlige beslenip zähmet çekýärler. Gün geçdigiçe zähmet joşguny artyp, Watanymyzyň galla harmanyna tabşyrylýan guşgursak ak dänäniň mukdary köpelmek bilen.
Wekilbazar etrabynyň gallaçy kärendeçileri, şu ýyl 17900 gektar meýdanda gallanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirdiler we meýilnama boýunça 35300 tonna dänäni Watan harmanyna goşant etmek üçin uly tagallalary edýärler. Galla oragynda zähmet çekýän mehanizatorlaryň, kombaýnçylaryň, awtoulag sürüjileriniň we kärendeçileriň öndürijilikli zähmet çekmegi üçin ähli zerur şertler we mümkinçilikler döredilýär. Olaryň arasynda zähmet bäsleşikleri giňden ýaýbaňlandyrylýar we ýeňijilere jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşurylýar.

Sähet HOJAGELDIÝEW.
“Maru — şahu jahan”.
SURATDA: zähmet bäsleşikleriniň ýeňijilerine TDP-niň etrap komiteti tarapyndan sowgat gowşurylyş pursaty.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.