Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Bosagada — tomus

25.05.2021

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän myhmanhanalarda we kottejlerde dynç almaga isleg bildiren raýatlar syýahatçylyk edaralaryndan ýa-da zolakda ýerleşýän myhmanhanalaryň degişli ministrliklerinden, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan ýollamanamalary almalydyrlar.
Awazada dynç almagyň tertibine laýyklykda, ýollamanama alandan soň, raýatlar welaýatlarda we Aşgabat şäherinde kesgitlenen ýörite ýerlerde COVID-19-a garşy sanjym etdirmeli. Uly ýaşly raýatlara degişli sanjym alandygyny, soňky 72 sagadyň dowamynda lukmançylyk gözegçiliginden geçendigini, 18 ýaşdan kiçi raýatlara soňky üç gije-gündiziň dowamynda lukmançylyk barlagyndan geçendigini we test tabşyrandygyny tassyklaýan resminama berler.
«Awaza» şypahanasynda bejergi almak isleýän raýatlaryň pasportynyň, ýaşaýan ýeri boýunça saglyk öýlerinden berilýän, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan tassyklanan şypahana kartasynyň, COVID-19-a garşy sanjym alandygy barada kepilnamasynyň hem-de 72 sagadyň dowamynda test barlagyndan geçendigini görkezýän resminamasynyň bolmagy hökmandyr. Dowamly kesellerden ejir çekýän we dürli gaýraüzülmeleri bolan raýatlar degişli tertipde öňüni alyş sanjymyny almak üçin maşgala lukmanlary bilen maslahatlaşmalydyrlar.
Soňra Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň wekilleri raýatlaryň dynç alşa gidýän senesini bellik edip, degişli rugsatnamany berýärler.
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna dynç almaga gitjek raýatlar üçin ýörite ulag gatnawlary ýola goýlandyr. Raýatlar demir ýol, howa menzillerinden we awtomenzillerden degişli myhmanhanalaryň awtoulaglary bilen getirilip, dynç alyş döwri tamamlanandan soň, yzyna ugradylýar.
2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan 1-nji sentýabra çenli Awazada dynç almak üçin ýüze çykýan soraglara jogap bermek maksady bilen, Aşgabat şäherinde hem-de welaýatlarda gyzgyn telefon belgileri döredildi — (119). Raýatlar aşakdaky telefon belgisine jaň edip, özlerini gyzyklandyrýan soraglara jogap alyp bilerler:
Mary welaýaty (800522) 4-42-53

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna dynç almaga gidýän raýatlara COVID-19-a garşy sanjym geçirmek üçin kesgitlenen nokatlar:

MARY WELAÝATY: Mary şäheriniň 2-nji saglyk öýi: (800522) 4-68-57; 4-68-65; 4-68-62.
Ýolöten etrap hassahanasynyň maslahat beriş we kesel anyklaýyş bölümi: (800560) 6-55-23; 6-50-67.
Oguzhan etrap hassahanasynyň Şatlyk şäher şahamçasy: (800559) 6-45-21; 6-46-03.