Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

19.05.2021

Ýolöten etrap hassahanasynyň göz keselleri bölüminiň müdiri lukman Roman Aidow ençeme ýyl bäri bu ugurda zähmet çekip gelýär. Ol halypa lukmanlardan tälim alyp, häzirki wagtda halypalaryň hatarynda tanalýar. R. Aidow ýüz tutup gelýän näsaglary güler ýüz bilen garşy alýar. Olar halypa lukmanyň hyzmatyndan hoşal bolýarlar.
Roman Aidow näsaglara dürs we dogry bejergi bermekde uly tagallalary edýär.

SURATDA: lukman Roman Aidow iş wagtynda.
Surata düşüren Azym ŞEKEROW.