Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Ekologiýa: günüň möhüm wakasy

18.05.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň saýasynda sagdyn durmuş ýörelgelerine berk eýerilýär. Ýurdumyzy ekologiýa taýdan gowulandyrmaga hem-de bagy-bossanlyga öwürmäge, ilatyň gelim-gidimli ýerleri bolan seýilgähleri, seýil baglaryny arassa saklamak boýunça möhüm işler alnyp barylýar.
Golaýda Mary şäherinde ekologiňa medeniýetini kämilleşdirmek boýunça säher bilen köpçülikleýin welosipedli hem-de pyýada ýöriş çäresi geçirildi. Bu çäre ilatyň ekologiýa hem-de bedenterbiýe-sagaldyş hereketine raýatlarymyzyň işjeň gatnaşýandygyny subut etdi.

A. GELDIÝEWA.
SURATLARDA: çäreden pursat.
Suratlary düşüren Şamyrat AMADOW.