Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Welaýat zenanlar bölüminde

04.05.2021

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi hem-de «Türkmenhaly» döwlet birleşigi bilen bilelikde Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli halyçy gelin-gyzlaryň arasynda bäsleşik yglan etdi.
«Arkadag paýhasyndan ady dünýä dolan türkmen halysy» diýlip atlandyrylan bu bäsleşigiň welaýat tapgyry Mary şäherindäki «Bagt köşgi» toý-dabaralar merkezinde geçirildi. Bäsleşige «Türkmenhaly» döwlet birleşigine degişli welaýatymyzyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ussat halyçy gelin-gyzlar gatnaşdylar.
Bäsleşik «Türkmeniň kalby — türkmen halysy», «Gadymy hem-de müdimi sungat», «Kesbi-kärim — nesillere görelde» ýaly şertlerden ybarat bolup, oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň «Janly rowaýat», «Arşyň nepisligi» ýaly ajaýyp kitaplarynda beýan edilişi ýaly, türkmen halysynyň gelip çykyşyny, gözelligini, haly sungaty bilen baglanyşykly nagyşlaryň taryhyny rowaýatlaryň, milli däp-dessurlaryň, aýdymdyr gazallaryň üsti bilen giňişleýin, joşgunly wasp etdiler. Bäsleşige gatnaşan halyçy zenanlar eneli-gyz, baldyz-ýeňňe bolup, bir-birinden tapawutly çykyş etdiler.
Bäsdeş halyçy gyz-gelinleriň haly sungaty baradaky buýsançly gürrüňleri türkmen halysyna bolan söýginiň belentdigini aýan etdi. Şeýle hem sahnadaky haly önümlerinden guralan sergi özüne çekijiligi bilen haly sungatyna bolan buýsanjy goşalandyrdy.
Bäsleşigiň dowamynda aýdymçy zenanlar şirinden-şirin aýdymlary joşgunly ýerine ýetirip, oňa gatnaşyjylara ruhy lezzet paýladylar.
Netijede, bäsleşikde has tapawutly çykyş eden halyçylar eminler tarapyndan gowy baha mynasyp boldular. Eminler toparynyň başlygy, TAP-nyň welaýat komitetiniň bölüm müdiri Güljemal Nazarowa çykyş edip, bäsleşige gatnaşyjylary ýetip gelýän Türkmen halysynyň baýramy bilen gutlady we ýeňijileri yglan etdi. 1-nji orna Mary çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçylary, 2-nji orna Baýramaly haly önümhanasynyň halyçylary, 3-nji orna bolsa Sakarçäge haly önümhanasynyň halyçylary mynasyp boldy. 1-2-nji orna mynasyp bolan halyçy zenanlar bäsleşigiň döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.
Ýeňijilere TKA-nyň welaýat birleşmesiniň ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Bahargül MEJIDOWA.
TZB-niň işjeň agzasy.
SURATDA: bäsleşikden pursat.
Surata düşüren Şamyrat AMADOW.