Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Il saglygy — ýurt baýlygy

27.04.2021

Welaýat onkologiýa hassahanasynyň eli ýeňil lukmanlarydyr şepagat uýalary bu ýere gelýän näsaglaryň saglygy ugrunda uly alada edýärler. Hassahananyň kabul ediş bölüminiň onkolog lukmany Güljemile Amanowa bu ýerde 20 ýyla golaý bäri yhlasly zähmet çekip gelýär. Onuň lukmançylykda bitirýän işleri köplere nusgalykdyr.
Hassahananyň umumy onkologiýa bölüminiň şepagat uýasy Zöhre Agajanowanyň süýji sözlüligi, güler ýüzlüligi, ugurtapyjylygy näsaglaryň tiz sagalmagyna täsir edýär. Şonuň üçinem onkolog lukman Güljemile Amanowanyň hem-de şepagat uýasy Zöhre Agajanowanyň il-günden alýany alkyş, işde gazanýany üstünlik.

SURATDA: lukman Güljemile Amanowa bilen şepagat uýasy Zöhre Agajanowanyň näsagy barlap duran pursaty.
Surata düşüren Azym ŞEKEROW.