Mary welaýat

häkimligi

Baş sahypa Biz barada Täzelikler Habarlaşmak üçin

Türkmenistanyň döwlet Energetika instituty

20.04.2021

Bu günde ýaşlar hormatly Prezidentimiziň milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek barada alyp barýan özgertmeleriniň durmuşa geçirilişi, bilim ulgamynda gazanylýan üstünlikler, ýetilen sepgitler, okuw mekdebinde taýýarlanylýan hünärler, alnyp barylýan okuw-usulyýet, ylmy-barlag we medeni-köpçülik işler hem-de okamak, ýaşamak üçin döredilen şertler bilen giňişleýin tanyşdyrylar.
"Açyk gapylar" günleri 2021-nji ýylyň 24-nji aprelinde we 15-nji maýynda Türkmenistanyň döwlet Energetika institutynda sagat 15-00-da başlanar.
Institutyň salgysy: Mary şäheri, Baýramhan köçesiniň 62-nji jaýy.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 800522-5-75-02, 800522-5-75-17.
"Maru-şahu jahan"